Beleidsplan

Beleidsplan

Werkwijze van de stichting
De Paredis Stichting wordt geleid door een bestuur, waarvan de benoeming en het ontslag in overleg met en onder goedkeuring van de bisschop van Roermond plaatsvindt. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging, alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten.
Voor de werving en de instandhouding van contacten met geldgevers c.q. donateurs heeft de stichting een ambtelijk secretaris in dienst die het bestuur ondersteunt.

Activiteiten van de stichting
De Paredis Stichting heeft de fondsenwerving in hoofdlijnen georganiseerd door bezoeken van bestuursleden aan bestaande en nieuwe relaties. Daarnaast werft de stichting door middel van advertenties en direct mail aan donateurs.

Middelen van de stichting
De priester- en diakenopleiding aan het Grootseminarie Rolduc wordt op geen enkele wijze gefinancierd met overheidssteun. De Paredis Stichting werft de voor de opleidingen aan dit instituut benodigde financiële middelen hoofdzakelijk via donaties, erfstellingen, legaten, en voor een deel ook uit inkomsten uit het aanwezige vermogen.
Tegenover de vrij constante jaarlijkse financieringsbehoefte van het Grootseminarie Rolduc staat een sterk wisselende stroom aan inkomsten. Voor zover deze in enig jaar groter is dan de financieringsbehoefte wordt het verschil toegevoegd aan het vermogen van de stichting, voor zover deze kleiner is wordt hierop een beroep gedaan.
Het beschikbare vermogen van de stichting is in haar geheel bestemd voor doeluitkeringen. Het wordt deels liquide aangehouden in de vorm van spaarrekeningen. De rest is met het nemen van zo weinig mogelijk risico belegd, hoofdzakelijk in obligaties en voor een gering deel in aandelen of vastgoed.