Verantwoording

Verantwoording

Financiële verantwoording
In 2019 bedroegen de inkomsten van de stichting € 678.377,-, waarvan € 321.630,- uit donaties, erfstellingen en legaten en € 356.747,- uit opbrengsten uit het vermogen.
Herwaardering en boekverlies op onroerend goed waren nihil. De kosten van werving, beheer en administratie bedroegen in dit jaar € 96.887,-, zodat netto € 581.490,- beschikbaar bleef voor doeluitkeringen. De werkelijke doeluitkeringen bedroegen in 2019 € 924.668,-.
Het verschil van € 343.178,- werd onttrokken aan het vermogen van de stichting. Dit kwam daarmee eind 2019 op een bedrag van € 5.319.228,-. 

Besteding inkomsten en/of vermogen
Ter vaststelling van de benodigde jaarlijkse doeluitkering wordt voorafgaande aan het betreffende jaar door de leiding van het opleidingsinstituut een begroting van de exploitatielasten, onderhoudskosten en investeringen opgemaakt. Na afloop van elk jaar wordt door het instituut inzicht verleend in de werkelijke bestedingen op basis van door een accountant gecontroleerde cijfers.

Administratie en verantwoording
Van de jaarlijkse besteding van de inkomsten c.q. de stand van het vermogen wordt door de stichting via een jaarrekening financiële verantwoording afgelegd. Ter vaststelling van de betrouwbaarheid van deze verantwoording onderwerpt de Paredis Stichting deze aan een accountantscontrole. In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste.