Verantwoording

Verantwoording

Financiële verantwoording

In 2021 bedroegen de totale inkomsten van de stichting € 979.236 waarvan het grootste deel uit donaties, erfstellingen en legaten.
De kosten van werving, beheer en administratie bedroegen in dit jaar € 65.849.
De werkelijke doeluitkeringen bedroegen in 2021 € 902.534.
Het verschil (winst) van € 10.852 werd toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Dit kwam daarmee eind 2021 op een bedrag van € 4.737.156.

U ziet dat een goede priesteropleiding veel geld kost. Met uw hulp zijn we in staat om deze kosten te betalen. Helpt u ons?

Besteding inkomsten en/of vermogen
Ter vaststelling van de benodigde jaarlijkse doeluitkering wordt voorafgaande aan het betreffende jaar door de leiding van het opleidingsinstituut een begroting van de exploitatielasten, onderhoudskosten en investeringen opgemaakt. Na afloop van elk jaar wordt door het instituut inzicht verleend in de werkelijke bestedingen op basis van door een accountant gecontroleerde cijfers.

Administratie en verantwoording
Van de jaarlijkse besteding van de inkomsten en de stand van het vermogen wordt door de stichting via een jaarrekening financiële verantwoording afgelegd. Ter vaststelling van de betrouwbaarheid van deze verantwoording onderwerpt de Paredis Stichting deze aan een accountantscontrole. In geval van verschillen tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste.

ANBI publicatiecijfers
Als ANBI publiceren wij diverse gegevens. Klik hier. Daarmee voldoen wij aan de regelgeving van de burgerlijke overheid. Door deze transparantie geven wij u het vertrouwen dat uw geld goed wordt besteed.